Конкурс за пријем деце у радној 2016 /2017. години

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „ДЕТИЊСТВО“ ЖАБАЉ Број: 149/2016 Датум: 15.04.2016. Николе Тесле 47а Жабаљ 21230

На основу члана 57. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, број: 72/09, 52/11, 55/13 и 68/15), члана 33. став 1. тачка 29. Статута ПУ „Детињство“ Жабаљ, и у складу са Правилником о условима за упис, пријем, боравак и испис деце у ПУ „Детињство“ Жабаљ, Управни одбор ПУ „Детињство“ Жабаљ на својој седници одржаној дана 15.04.2016. године донео је

О Д Л У К У О РАСПИСИВАЊУ КОНКУРСА ЗА ПРИЈЕМ ДЕЦЕ У РАДНОЈ 2016/2017. ГОДИНИ

I Расписује се Конкурс за пријем деце у ПУ „Детињство“ Жабаљ у радној 2016/2017. години.
II На целодневни, односно полудневни боравак примају се деца са територије општине Жабаљ узраста од 3 године до 5,5 година.
III Деца рођена од 01.03.2010. године до 28.02.2011. године уписују се на полудневни боравак у ПУ „Детињство“ Жабаљ (припрамни предшколски програм) на основу пријаве, без конкурса.
IV Утврђује се следећи број деце која могу бити примљена у ПУ „Детињство“ Жабаљ, по објектима:
Објекат/ годиште Целодневи боравак- oд 01.03.2011. до 31.12.2013. год. Полудневни боравак – од 01.03.2011.- 28.02.2012. год.
„Мудра сова“- Жабаљ 51 13
„Ђурђевак“- Ђурђево 31 6
„Маслачак“- Госпођинци 22 6

V Пријем деце у ПУ „Детињство“ Жабаљ ће се вршити на основу следећих критеријума и начина бодовања:
1) деца из друштвено осетљивих група:
(1) деца жртве насиља у породици, (2) деца из породица која користе неки облик социјалне заштите и деца без родитељског старања, (3) деца самохраних родитеља, (4) деца из социјално нестимулативних средина, (5) деца са сметњама у психофизичком развоју, (6) деца из породице у којој је дете које је тешко оболело или има сметње у психофизичком развоју, (7) деца тешко оболелих родитеља (8) деца чији су родитељи ратни војни инвалиди или имају статус расељеног или прогнаног лица (9) деца предложена од стране Центра за социјални рад, (10) деца из средина у којима је услед породичних и других животних околности угрожено здравље, безбедност и развој;
2) деца запослених родитеља и редовних студената;
3) деца која имају статус трећег и сваког наредног детета у примарној породици;
4) деца чија су браћа или сестре уписани у исти вртић.

в) У случају када двоје или више деце имају исти број бодова, приоритет при пријему утврђује се применом следећих критеријума, по следећем редоследу:
– деца из породица са нижим примањима по члану домаћинства, – према дужини чекања за пријем у Установу, – према већем броју деце у породици.
VI Пријаве на Конкурс, са потребним доказима подносе се Комисији за пријем документације, бодовање и упис деце, дана 18., 19. и 20. маја 2016. године у објектима ПУ „Детињство“ Жабаљ у Жабљу, Ђурђеву и Госпођинцима, у времену од 08,00 до 12,00 часова.
VII Родитељ (старатељ, усвојитељ) је дужан да уз пријаву на конкурс за пријем детета у Установу поднесе писмени захтев на обрасцу који добија у Стручној служби и да приложи следећу документацију:
– Потврда послодавца о запослењу родитеља (старатеља, усвојитеља), односно Потврда о незапослености из Националне службе за запошљавање,
– Потврда дечјег диспанзера да је дете способно да борави у Установи,
– Извод из матичне књиге рођених за дете (може и фотокопија),
– Потврда о пребивалишту за дете.

*Уколико се ради о упису детета предложеног од стране центра за социјални рад, документацију из става 1. чини и: – Потврда Центра за социјални рад о потребама збрињавања детета у Установу,
*Уколико се ради о упису детета са посебним потребама, документацију из става 1 чини и: – Потврда одговарајуће лекарске комисије да је дете са посебним потребама.
*Уколико се ради о упису детета чији су оба родитеља, или је један родитељ студент, документацију из става 1. чини и: – Потврда високошколске установе за родитеље студенте.
*Уколико се ради о упису детета трећег или четвртог реда рођења, документацију из става 1. чини и: – фотокопија личне карте родитеља (старатеља, усвојитеља), – Изводи из матичне књиге рођених све деце из породице (могу фотокопије).
*Уколико се ради о упису детета којем је за упис потребан доказ о висини примања по члану домаћинства, додатну документацију из става 1. чини и:
– Потврда о просеку примања по члану домаћинства (накнадно се прибавља се у општинској управи).

VIII Списак примљене деце биће објављен од стране Комисије за пријем документације, бодовање и упис деце на огласним таблама објеката ПУ „Детињство“ Жабаљ у Жабљу, Ђурђеву и Госпођинцима дана 01. јуна 2016. године у 10,00 часова.

IX Родитељ/ старатељ, уколико његово дете није примљено, или је незадовољан бодовањем, може у року од 8 дана од дана објављивања резултата да оствари увид у документацију на основу које је извршено бодовање приликом уписа.
Непотпуне пријаве ће бити бодоване према приложеној документацији.
ОБРАЗАЦ ЗА ПРИЈАВУ ДЕТЕТА НА КОНКУРС МОЖЕ СЕ ПРЕУЗЕТИ У ОБЈЕКТИМА УСТАНОВЕ СВЕ ПОТВРДЕ О ЗАПОСЛЕЊУ МОГУ БИТИ ПРОВЕРЕНЕ ОД СТРАНЕ РЕПУБЛИЧКЕ ИНСПЕКЦИЈЕ.

Председник Управног одбора Горан Ракита