КОНКУРС ЗА ПРИЈЕМ У ВРТИЋ

 

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА                                                                                                                                                                                 „ДЕТИЊСТВО“ ЖАБАЉ                                                                                                                                                                                                 Број: 168/2017                                                                                                                                                                                                                     Датум: 03.05.2017.                                                                                                                                                                                                                Николе Тесле 47а Жабаљ 21230

 

На основу члана 57. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, број: 72/09, 52/11, 55/13 и 68/15), члана 33. став 1. тачка 29. Статута ПУ „Детињство“ Жабаљ и Правилникa о условима за упис, пријем, боравак и испис деце у ПУ „Детињство“ Жабаљ, Управни одбор ПУ „Детињство“ Жабаљ на седници од дана 03.05.2017. године                 р а с п и с у ј е

К О Н К У Р С                                                                                                                                                                                                  ЗА ПРИЈЕМ ДЕЦЕ У ПРЕДШКОЛСКУ УСТАНОВУ „ДЕТИЊСТВО“ ЖАБАЉ                                                                             ЗА РАДНУ 2017/2018. ГОДИНУ

 

I

Расписује се Конкурс за пријем деце у ПУ „Детињство“ Жабаљ за радну 2017/2018. годину.

II

На целодневни и полудневни боравак примају се деца са територије општине Жабаљ узраста од 3 године до 5,5 година.

III

Деца рођена од 01.03.2011. године до 28.02.2012. године уписују се на обавезни припремни предшколски програм,  на основу позива и пријаве, без конкурса.

IV

Утврђује се следећи број слободних места:

Објекат/ годиште Целодневи боравак  10 час.                                       – oд 01.03.2012. до 31.12.2014. год. Полудневни боравак 5 час.                                – од 01.03.2012.- 28.02.2013. год.
Вртић „Мудра сова“ у Жабљу 48 /
Вртић „Ђурђевак“ у Ђурђеву 32 8
Вртић „Маслачак“ у Госпођинцима 11 /

 

V

Пријем деце на боравак у вртиће назначене у пријави на конкурс  ће се вршити по следећем редоследу:

 1. првенство при упису имају деца из друштвено осетљивих група и то:

(1)   деца жртве насиља у породици,                                                                                                                                                                                                           (2)   деца из породица која користе неки облик социјалне заштите и деца без родитељског старања,                                                                                                                                                             (3)   деца самохраних родитеља,                                                                                                                                                                                                           (4)   деца из социјално нестимулативних средина,                                                                                                                                                                         (5)   деца са сметњама у психофизичком развоју,                                                                                                                                                                           (6)   деца из породице у којој је дете које је тешко оболело или има сметње у психофизичком развоју,                                                                                                                                                              (7)   деца тешко оболелих родитеља,                                                                                                                                                                                                     (8)   деца чији су родитељи ратни војни инвалиди или имају статус расељеног или прогнаног лица,                                                                                                                                                                         (9)   деца предложена од стране Центра за социјални рад,                                                                                                                                                             (10) деца из средина у којима је услед породичних и других животних околности угрожено здравље, безбедност и развој;

 1. на основу броја бодова деца се уписују у Установу по редоследу који се одређује на следећи начин:

(1)   деца запослених родитеља и редовних студената                                                        40 бодова                                                   (2)     деца која имају статус трећег и сваког наредног детета у примарној породици                                          30 бодова             (3)     једно дете већ смештено у објекте Установе                                                                                                            10 бодова

 

 1. у случају када двоје или више деце имају исти број бодова, приоритет при пријему утврђује се применом следећих критеријума, по следећем редоследу:

(1)     деца из породица са нижим примањима по члану домаћинства,                                                                                                                                                    (2)     према дужини чекања за пријем у Установу,                                                                                                                                                                    (3)     према већем броју деце у породици.

VI

Пријаве на Конкурс, са потребном документацијом подносе се Установи дана 15., 16. и 17. маја 2017. године у објектима ПУ у Жабљу, Ђурђеву и Госпођинцима, сваког радног дана у времену од 08:00 до 15:00 часова.

VII

Неопходна документација за рангирање поднетих пријава на конкурс је:

 1. Извод из матичне књиге рођених за дете (- може фотокопија, без обзира на датум издавања                                                                                                                                                         – за треће и четврто дете из породица са троје и више деце- за сву децу),                                                                                                                                               
 2. Потврда МУП-а о пријави пребивалишта детета на територији општине Жабаљ (не старија од 6 месеци),
 3. Потврда о запослењу за оба родитеља (- за пољопривреднике: потврда о регистрованом пољопривредном газдинству;                                                                                                                                                                                                                      – за студенте: потврда високошколске установе),                                                                                                                                       4.  Одговарајући доказ о самохраности родитеља                                                                                                                                                      (- доказ о поверавању детета након развода брака или престанка ванбрачне заједнице;                                                                                                                                                                                                  – потврда казнено-поправне установе,                                                                                                                                                                                      – умрлица за другог родитеља),                                                                                                                                                                                                5. Препорука Центра за социјални рад за пријем детета у предшколску установу,
 4. Одговарајући доказ надлежног здравственог органа да је дете са сметњама у развоју,
 5. 7. Решење Центра за социјални рад за децу из породица које остварују право на материјално обезбеђење,
 6. Решење о инвалидности родитеља (ратни војни инвалиди),
 7. Потврда надлежно органа да је родитељ расељено или прогнано лице,
 8. решење Центра за социјални рад о смештају детета у одговарајућу установу, или хранитељску породицу.

 

VIII

 

Након извршеног бодовања, Комисија за пријем документације, бодовање и упис деце сачињава листу примљене деце.

Листа примљене деце биће истакнута на огласним таблама Установе у Жабљу, Ђурђеву и Госпођинцима дана 01. јуна 2017. године у 10,00 часова.

 

IX

Родитељ/старатељ, уколико његово дете није примљено, или је незадовољан бодовањем, може у року од 8 дана од дана објављивања резултата да оствари увид у документацију на основу које је извршено бодовање приликом уписа.

Непотпуне пријаве ће бити бодоване према приложеној документацији.

X

Родитељ који уписује дете примљено на конкурсу је дужан да у року од 15 дана од дана истицања листе примљене деце закључи УГОВОР О УПИСУ И БОРАВКУ ДЕТЕТА.

Уколико родитељ без оправданог разлога не потпише наведени УГОВОР, сматраће се да је одустао од пријема.

 

 

ОБРАЗАЦ ЗА ПРИЈАВУ ДЕТЕТА НА КОНКУРС МОЖЕ СЕ ПРЕУЗЕТИ У ОБЈЕКТИМА УСТАНОВЕ.

СВЕ ПОТВРДЕ О ЗАПОСЛЕЊУ МОГУ БИТИ ПРОВЕРЕНЕ ОД СТРАНЕ РЕПУБЛИЧКЕ ИНСПЕКЦИЈЕ.

 

П Р И Ј А В А (1)