К О Н К У Р С ЗА ПРИЈЕМ ДЕЦЕ У ПРЕДШКОЛСКУ УСТАНОВУ „ДЕТИЊСТВО“ ЖАБАЉ ЗА РАДНУ 2022/2023. ГОДИНУ

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „ДЕТИЊСТВО“ ЖАБАЉ

Николе Тесле 47а Жабаљ 21230

На основу члана 119. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, број: 88/2017, 27/2018 – др.закони, 10/2019, 6/2020 и 129/2021), члана 38. Статута ПУ „Детињство“ Жабаљ и Правилникa о условима за упис, пријем, боравак и испис деце у ПУ „Детињство“ Жабаљ, Управни одбор ПУ „Детињство“ Жабаљ на 4. седници одржаној дана 12.05.2022. годинe доноси одлуку о р а с п и с и в а њ у

К О Н К У Р С А ЗА ПРИЈЕМ ДЕЦЕ У ПРЕДШКОЛСКУ УСТАНОВУ „ДЕТИЊСТВО“ ЖАБАЉ ЗА РАДНУ 2022/2023. ГОДИНУ

 

 

I

Расписује се Конкурс за пријем деце у ПУ „Детињство“ Жабаљ за радну 2022/2023. годину.

II

На јаслени узраст примају се деца са територије општине Жабаљ узраста од 12 месеци до 3 године.

На целодневни боравак примају се деца са територије општине Жабаљ узраста од 3 године до 5,5 година.

Деца рођена од 01.03.2016. године до 28.02.2017. године уписују се на обавезни програм године пред полазак у школу, на основу позива и on line пријаве, без конкурса.

 

 

 

Објекат/ годиште

Целодневни боравак 10 час. – oд 01.03.2017. до 31.12.2019. год.

Јаслени узраст од 12 месеци до 2 године

Јаслени узраст од 2 године до 3 године

 

Вртић „Мудра сова“ у Жабљу

28

/

/

 

Вртић „Ђурђевак“ у Ђурђеву

33

/

/

 

Вртић „Маслачак“ у Госпођинцима

42

/

/

 

Вртић „Меда“ у Жабљу

/

24

15

 

 

III

Утврђује се следећи број слободних места:

IV

Пријем деце на боравак у вртиће назначене у пријави на конкурс ће се вршити по следећем редоследу:

1. првенство при упису имају деца из друштвено осетљивих група и то:

(1) деца жртве насиља у породици, (2) деца из породица која користе неки облик социјалне заштите и деца без родитељског старања, (3) деца самохраних родитеља, (4) деца из социјално нестимулативних средина, (5) деца са сметњама у психофизичком развоју, (6) деца из породице у којој је дете које је тешко оболело или има сметње у психофизичком развоју, (7) деца тешко оболелих родитеља, (8) деца чији су родитељи ратни војни инвалиди или имају статус расељеног или прогнаног лица, (9) деца предложена од стране Центра за социјални рад, (10) деца из средина у којима је услед породичних и других животних околности угрожено здравље, безбедност и развој;

2. на основу броја бодова деца се уписују у Установу по редоследу који се одређује на следећи начин:

(1) деца запослених родитеља и редовних студената 40 бодова

(2) деца која имају статус трећег и сваког наредног детета у примарној породици 30 бодова

(3) једно дете већ смештено у објекте Установе 10 бодова

 

3. у случају када двоје или више деце имају исти број бодова, приоритет при пријему утврђује се применом следећих критеријума, по следећем редоследу:

(1) деца из породица са нижим примањима по члану домаћинства, (2) према дужини чекања за пријем у Установу, (3) према већем броју деце у породици.

V

На основу препорука МПНТР, у вези спровођења уписа деце у ПУ, обавештавамо Вас следеће:

ПРИЈАВУ НА КОНКУРС МОГУЋЕ ЈЕ ИЗВРШИТИ ОД 23.05.2022. И ТРАЈАЋЕ ДО 03.06.2022.ГОДИНЕ.

Пријава на конкурс ће се обављати електронски, путем Портала еУправа, услуге еВртић.

За овако поднете пријаве систем аутоматски прибавља податке из Матичне књиге рођених и Централног регистра обавезног социјалног осигурања, тако да родитељи не прибављају ова документа.

У случају да родитељи или старатељи нису у могућности да електронски поднесу пријаву, могу физички поднети захтев у објекту ,,Мудра сова“ у улици Николе Тесле 47а, Жабаљ, сваким радним даном у периоду од 23. маја до 03. јуна 2022. године од 09.00 – 16.00h.

Уз захтев за упис потребно је приложити следећу документацију:

1. Извод из матичне књиге рођених за дете (- може фотокопија, без обзира на датум издавања – за треће и четврто дете из породица са троје и више деце- за сву децу),

2. Потврда МУП-а о пријави пребивалишта детета на територији општине Жабаљ (не старија од 6 месеци),

3. Потврда о запослењу за оба родитеља (- за пољопривреднике: потврда о регистрованом пољопривредном газдинству; – за студенте: потврда високошколске установе),

4. Уколико поседујете нову личну карту без чипа, довољно је доставити фотокопију (скенирану) обе стране личне карте. Уколико поседујете нову личну карту са чипом, неопходно је доставити податке очитане апликацијом ЧЕЛИК ( Читач електронске личне карте);

5. Лекарско уверење о способности детета за боравак у установи – УПУТ ЗА ПРЕДШКОЛСКУ УСТАНОВУ – оверен од стране надлежног лекара.

6. Одговарајући доказ о самохраности родитеља (- доказ о поверавању детета након развода брака или престанка ванбрачне заједнице; – потврда казнено-поправне установе, – умрлица за другог родитеља),

7. Препорука Центра за социјални рад за пријем детета у предшколску установу,

8. Одговарајући доказ надлежног здравственог органа да је дете са сметњама у развоју,

9. Решење Центра за социјални рад за децу из породица које остварују право на материјално обезбеђење,

10. Решење о инвалидности родитеља (ратни војни инвалиди),

11. Потврда надлежно органа да је родитељ расељено или прогнано лице,

12. Решење Центра за социјални рад о смештају детета у одговарајућу установу, или хранитељску породицу.

VI

Након извршеног бодовања, Комисија за пријем документације, бодовање и упис деце сачињава листу примљене деце.

Листа примљене деце биће истакнута на огласним таблама Установе у Жабљу, Ђурђеву и Госпођинцима најкасније до 10. јуна 2022. године до 15.00 часова.

 

VII

 

Родитељ/старатељ, уколико његово дете није примљено, или је незадовољан бодовањем, може у року од 8 дана од дана објављивања резултата да оствари увид у документацију на основу које је извршено бодовање приликом уписа.

 

VIII

 

Родитељ који уписује дете примљено на конкурсу је дужан да у року од 15 дана од дана истицања листе примљене деце закључи УГОВОР О УПИСУ И БОРАВКУ ДЕТЕТА.

Уколико родитељ без оправданог разлога не потпише наведени УГОВОР, сматраће се да је одустао од пријема.

СВЕ ПОТВРДЕ О ЗАПОСЛЕЊУ МОГУ БИТИ ПРОВЕРЕНЕ ОД СТРАНЕ РЕПУБЛИЧКЕ ИНСПЕКЦИЈЕ.

Председник управног одбора

Горан Стојшић

Одлука о расписивању Конкурса (1)